​WATERCOLOR 

PAPER

Giấy lẻ màu nước

56cm x 72cm (A1)

1.13m x 9.14m (cuộn)

100% cotton

300gsm (140lb)

Natural white

​Acid free

WATERCOLOR PAPER PAD

​Sổ vẽ gáy keo

14.8cm x 21cm (A5)

21cm x 29.7cm (A4)

185gsm

300gsm

100% cotton

Natural white

​Acid free

​Thông tin
Logo.png
Copyright 2020 Happy Art Materials©. All Rights Reserve